Privacy & Cookie Policy

Digitale Wolven VZW, gevestigd aan Veldkant 33A, 2550 Kontich, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacy en cookie verklaring.

Privacy Policy

1.Wie wij zijn

“Wij”, “ons” of “onze” betekent Digitale Wolven VZW, met maatschappelijke zetel te Veldkant 33/A, 2550 Kontich, met ondernemingsnummer 0676.536.594. Digitale Wolven heeft als missie om zoveel mogelijk kinderen en jongeren warm te maken om met ICT en technologie aan de slag te gaan en tevens leerkrachten te inspireren, waarbij wij ons met o.a. workshops richten tot kinderen en jongeren van 6-18 jaar en navorming voor volwassenen. Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website en onze dienstverlening. 

 1. Uw privacy is belangrijk voor ons. Vandaar hebben wij deze privacy policy ontwikkeld om u meer informatie te verschaffen betreffende de verzameling, mededeling, overdracht en gebruik (“verwerking”) van de persoonsgegevens die u met ons deelt, alsook om u meer informatie te verschaffen betreffende uw rechten. Wij verzoeken u dan ook om deze privacy policy door te nemen. Gelieve onze services niet te gebruiken of raadplegen indien u jonger dan 13 jaar bent. Digitale Wolven VZW verzamelt of bewaart niet bewust de persoonlijke gegevens (zoals bepaald door de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act) van personen onder de 13 jaar. Indien Digitale Wolven VZW vaststelt dat er zonder toestemming van een ouder/voogd of aangestelde onnodig persoonlijke gegevens van personen jonger dan 13 jaar op of door onze services zijn verzameld, zullen we de nodige stappen nemen om deze informatie te wissen.

  1.1 Uw privacy is belangrijk voor ons. Vandaar hebben wij deze privacy policy ontwikkeld om u meer informatie te verschaffen betreffende de verzameling, mededeling, overdracht en gebruik (“verwerking”) van de persoonsgegevens die u met ons deelt, alsook om u meer informatie te verschaffen betreffende uw rechten. Wij verzoeken u dan ook om deze privacy policy door te nemen. Gelieve onze services niet te gebruiken of raadplegen indien u jonger dan 13 jaar bent. Digitale Wolven VZW verzamelt of bewaart niet bewust de persoonlijke gegevens (zoals bepaald door de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act) van personen onder de 13 jaar. Indien Digitale Wolven VZW vaststelt dat er zonder toestemming van een ouder/voogd of aangestelde onnodig persoonlijke gegevens van personen jonger dan 13 jaar op of door onze services zijn verzameld, zullen we de nodige stappen nemen om deze informatie te wissen.

  1.2  Deze privacy policy is er enkel op gericht om u informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze website. Voor verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verwijzen wij u door naar de bestaande afspraken c.q. overeenkomst hieromtrent.

  1.3Onze website, https://www.digitalewolven.be is eigendom van en wordt beheerd door Digitale Wolven vzw. De website wordt gehost door Combell, met maatschappelijke zetel te Skaldenstraat 121, 9042 Gent en ondernemingsnummer   0541.977.701. Voor verdere informatie, verwijzen wij naar artikel 5 van deze Privacy Policy.

  1.4Uw privacy is belangrijk voor ons. Vandaar hebben wij deze privacy policy ontwikkeld om u meer informatie te verschaffen betreffende de verzameling, mededeling, overdracht en gebruik (“verwerking”) van de persoonsgegevens die u met ons deelt, alsook om u meer informatie te verschaffen betreffende uw rechten. Wij verzoeken u dan ook om deze privacy policy door te nemen.

  1.5Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacy Policy of de verwerking van uw persoonsgegevens of u wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met artikel 4, gelieve dan contact op te nemen met ons via één van volgende manieren:

  (a)         Per e-mail: naar dpo@cronos.be, ter attentie van de Data Protection Officer;

  (b)         Per post: naar Digitale Wolven vzw, tav Data Protection Officer, Veldkant 33A, 2550 Kontich.

  1.6            Deze Privacy Policy werd laatst geüpdatet op 28/11/2020.

  2.HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN VERZAMELEN

  2.1Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

  2.2 De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld voor de volgende doeleinden:

  (a) Indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze website, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om te kunnen antwoorden op uw verzoek, via e-mail, dan wel via telefoon.

  (b) Indien u een profiel maakt op onze website of u verstrekt ons transactie data, verzamelen wij uw persoonsgegevens met het oog op het opslagen van dergelijke informatie, het doen van een betaling voor de aankoop van goederen en/of diensten, het aanbieden van onze diensten en het mogelijk maken om uw bestellingen te verzenden of u te contacteren.

  (c) Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, zal uw e-mailadres gebruikt worden om u onze nieuwsbrieven te verzenden. Bijkomend kunnen wij u op de hoogte houden van evenementen, seminaries, e.d.m. die wij organiseren en die voor u relevant kunnen zijn.

  (d) Wij verwerken uw persoonsgegevens met als doel het supporteren van de website en om uw gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, (performance), vermogen, en gezondheid van onze website.

  (e) Wij verwerken uw persoonsgegevens om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven (zoals het instellen van oet het verdedigen tegen juridische aanspraken) indien nodig. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.

  Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  (f) Contactgegevens: Indien u gebruikt maakt van het contactformulier, dan wordt u gevraagd volgende informatie te verstrekken: naam, e-mailadres, telefoonnummer, en persoonsgegevens die u zelf ingeeft in het vrije vak (gelieve geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen, of bankrekeningnummers in te geven). Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.

  (g Nieuwsbrief: Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wordt u gevraagd om uw e-mailadres te verstrekken. Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.

  (h) Gebruiksinformatie: Wij verwerken persoonsgegevens betreffende uw gebruik van onze website: IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating system, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de timing, frequentie en patroon van uw bezoek. Deze informatie kan geaggregeerd worden en kan ons helpen om nuttige informatie te verzamelen betreffende het gebruik van de website. In het geval dat dergelijke gebruiksinformatie geanonimiseerd is (en dus niet herleidbaar is tot u als natuurlijk persoon), dan valt dergelijke informatie niet onder deze Privacy Policy. Deze informatie wordt automatisch verzameld door uw gebruik van de website.

  (i) Transactie informatie: Wij verzamelen persoonsgegevens betreffende uw transacties via de website: “contactgegevens”, betalingsinformatie en de goederen en/of diensten die u aangekocht heeft. Dit zijn persoonsgegevens die rechtstreeks door u verstrekt worden.

  2.3 De rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsgegevens is om u te kunnen contacteren over de workshops of uw bestelling goed te kunnen afronden

  2.4 Uw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt volgens de doeleinden zoals uiteengezet in artikel 2.2.

  3. Bijhouden van uw persoonsgegevens en verwijdering

  3.1Uw persoonsgegevens zullen worden bijgehouden voor een periode van 2 jaar.

  3.2 Indien u uw toestemming intrekt of indien u zich verzet zich tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen evenwel die persoonsgegevens noodzakelijk om uw voorkeur naar de toekomst toe te respecteren, bijhouden.

  3.3 Wij zijn evenwel gerechtigd om uw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

  4. Uw rechten als individu

  4.1Dit artikel bevat een overzicht van uw belangrijkste rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving bescherming persoonsgegevens. We hebben getracht ze op een duidelijke en leesbare manier voor u samen te vatten.

  4.2 Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel 1 van deze Privacy Policy. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan in kennis stellen.

  Recht op inzage

  4.3 In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze Privacy Policy.

  4.4 U heeft het recht van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt u kosteloos bezorgd, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen wanneer u om meerdere kopies verzoekt.

  Recht op verbetering

  4.5 Als de persoonsgegevens die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren, of om ons te verzoeken - rekening houdend met de doeleinden van de verwerking - te voltooien.

  Recht op gegevenswissing / vergetelheid

  4.6 Wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is,  heeft u het recht om – zonder onredelijke vertraging – wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

  (a) De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

  (b) U trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  (c) Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

  (d) Wissing van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht;

  4.7 Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking nodig is,

  (a) Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

  (b) Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;

  (c) Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;

  (d) Voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of,

  (e) Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

  Recht op beperking van de verwerking

  4.8 U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien één van de volgende elementen van toepassing is:

  (a) U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een perdiode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

  (b) De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

  (c) Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of,

  (d) U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van u.

  4.9 Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:

  (a) Met uw toestemming;

  (b) Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;

  (c) Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,

  (d) Om redenen van openbaar belang.

  4.10 Vooraleer we de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen, wordt u geïnformeerd.

  Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens / dataportabiliteit

  4.11 Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Dit recht is echter niet van toepassing, in zoverre dit afbreuk zou doe naan de rechten en vrijheden van anderen.

  4.12 U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.

  Recht van bezwaar

  4.13 U heeft te allen tijde het recht om - vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen - bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, maar alleen in de mate dat de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:

  (a) De uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend;

  (b) De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.

  4.14 Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u.

  4.15 Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heeft u het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien u zo’n bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde.

  Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

  4.16 Indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsauthoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (contact@apd-gba.be).

  5. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

  5.1Om onze website aan te beiden, werken wij met dienstverleners om uw persoonsgegevens te verwerken en op te slagen. Wij gebruiken de volgende dienstverleners:

  (a) Combell voor de hosting;

  (b) Sitemgr voor het beheer van de website;

  5.2 Het kan zijn dat toegang verstrekken tot uw gegevens nodig is voor wettelijke doeleinden. In dergelijk geval zullen wij genoodzaakt zijn om hieraan te voldoen. Wij mogen uw persoonsgegevens ook verstrekken indien dit nodig is om de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

  5.3 Wij verstrekken geen persoosngegevens aan derde partijen. Onze website maakt evenwel gebruik van sociale media plugins die het mogelijk maken u te linken naar onze sociale media kanalen of die u in staat stellen om content te delen op uw sociale media kanelen. Deze sociale media kanalen zijn (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter). Indien op u dergelijke link klikt, kan het zijn dat de hiervoor vermelde sociale media partners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens betreffende uw profiel.

  5.4 Wij staan niet in voor hoe deze sociale media partners uw persoonsgegevens gebruiken. In dergelijk geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Ter uwe informatie sommen we hieronder de relevante links op (deze kunnen evenwel van tijd tot tijd veranderen):

  (a) Facebook:http://facebook.com/about/privacy;

  (b) Instagram:https://help.instagram.com/155833707900388;

  (c) LinkedIn:http://linkedin.com/legal/privacy-policy;

  (d) Twitter:http://twitter.com/privacy;

  6. Doorgifte van persoonsgegevens

  6.1 Er gebeurt geen doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.

  6.2 Wij verzekeren dat een doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land zal gebeuren met inachtneming van de nodige garanties.

  6.3 U gaat akkoord met de doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land.

  7. Cookies

  7.1Onze website maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar onzecookie policy.

  8. Aanpassingen aan de privacy policy

  8.1Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze privacy policy. De meest recente versie van de privacy policy kan altijd geconsulteerd worden op de website.

  8.2 Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze Privacy Policy. Aangezien een verandering u rechtstreeks kan raken, zullen wij u de aangepaste Privacy Policy toesturen, en, waar nodig, uw toestemming vragen.

   

Cookie Policy

1.              Wie wij zijn

In dit Cookiebeleid betekent "wij", "ons" of "onze" Digitale Wolven vzw, met de maatschappelijke zetel te Veldkant 33A, 2550 Kontich en met ondernemingsnummer 0676.536.594. Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website. (https://www.digitalewolven.be).

Aangezien onze Website gebruik maakt van "cookies", willen wij u informeren over de verschillende soorten cookies die wij gebruiken en welke cookies onze dienstverleners gebruiken en hoe u cookies kunt beheren en blokkeren.

Als u vragen, problemen of klachten heeft over dit cookiebeleid of over ons gebruik van cookies of als u uw toestemming wilt intrekken, kunt u contact opnemen met onze privacyafdeling:

(a) Via-mail: (GDPR@cronos.be), ter attentie van onze Data Protection Officer.

(b) Per post: naar (Data Protection Officer, Veldkant 33A, 2550 Kontich).

Deze Privacy Policy is als laatste herzien op 28/11/2020.

2.              Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes data die een website aan uw browser vraagt om op te slaan op uw computer, laptop of mobiel apparaat wanneer u een website of bepaalde pagina's van die specifieke website bezoekt. De cookie stelt die website in staat om uw handelingen of voorkeuren in de loop van de tijd te "onthouden" en toe te passen bij volgende bezoeken, bijvoorbeeld uw voorkeurstaal.

Cookies bevatten meestal de naam van de website waar de cookie vandaan komt, hoe lang de cookie op uw apparaat blijft staan (de vervaldatum) en een waarde die meestal een willekeurig gegenereerd uniek nummer is.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen strikt noodzakelijke cookies en andere cookies.

De strikt noodzakelijke cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Website, bijvoorbeeld voor de beveiliging van onze Website en de toegankelijkheid ervan. Op grond van de geldende wetgeving zijn wij niet verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van dergelijke cookies.

Een verder onderscheid op basis van de categorie kan worden gemaakt op basis van het specifieke doel van de cookie. Voor elk van deze categorieën (tenzij ze strikt noodzakelijk zijn) zullen we uw toestemming vragen. 

Cookies kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

(a)Permanente cookies en sessiecookies: De taak van een permanente cookie is om de webbrowser te herkennen met het oog op herhaalde bezoeken aan de Website, terwijl de taak van een sessiecookie is om de webbrowser te herkennen tijdens het bezoek aan de Website. Permanente cookies blijven op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het einde van elke sessie verwijderd.

(b) First Party Cookies en cookies van derden: First Party cookies worden door de Website zelf geplaatst. Cookies van derden worden door andere websites dan onze Website geplaatst. Dit gebeurt wanneer onze Website elementen van andere websites bevat, zoals social media plug-ins of advertenties die op onze Website worden geplaatst.

(c)Prestatiecookies en functionele cookies: prestatiecookies houden in de gaten hoe de bezoeker de Website gebruikt. Dit stelt de websitebeheerder in staat om de inhoud en het gebruiksgemak van de Website aan te passen en te optimaliseren (bijvoorbeeld: hoeveel mensen de verschillende pagina's op de Website hebben bezocht en welke taal het meest populair is onder onze bezoekers). Functionele cookies zijn cookies die uw voorkeuren onthouden wanneer u de Website gebruikt, zoals de door u gekozen taal, en die de Website gebruiksvriendelijker maken en uw gebruikerservaring verbeteren.

Cookies zullen niet altijd persoonsgegevens bevatten, maar kunnen wel informatie bevatten die kan leiden tot uw identificatie, in welk geval een dergelijke cookie als persoonsgegevens zal worden behandeld. Voor zover een cookie als persoonsgegevens kan worden beschouwd, is ons Privacybeleid van toepassing. Meer informatie over privacy, gegevensbescherming en uw rechten kunt u vinden in dePrivacy Policy.

Welke cookies gebruiken we?

Strikt noodzakelijke cookies: Deze zijn nodig voor de werking van onze website. Het gaat bijvoorbeeld om cookies die het mogelijk maken om in te loggen. Voor deze cookies is geen toestemming nodig.

 

Naam

Categorie

Inhoud van de Cookie

Doel

Bewaartermijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookies gebruikt door onze partners?

Onze website maakt gebruik van social media plugins. Deze social media partners maken gebruik van cookies van derden. De volgende social media partners worden gebruikt: Twitter, Facebook, LinkedIn en Instagram. We verwijzen naar artikel 5 van dePrivacy Policy voor de manier waarop we deze social media plugins gebruiken. Voor uw informatie zullen we u ook de links naar het relevante cookiebeleid geven:

(a)Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies;

(b)Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

c)LinkedIn:x

d)Instagram:x

Beheer en blokkering van cookies

Bij een bezoek aan de Website wordt de bezoeker (door middel van een pop-up) geïnformeerd welke cookies door ons worden gebruikt en vragen wij de bezoeker toestemming voor het gebruik van elk van de cookies. U kunt ten allen tijde cookies beheren of verwijderen via de instellingen van uw internetbrowser, waardoor u sommige of alle cookies kunt weigeren, met uitzondering van de strikt noodzakelijke cookies, aangezien deze cookies essentieel zijn voor de bezoeker om de Website en de functies ervan te kunnen bekijken. Het uitschakelen van cookies beperkt de service die wij kunnen bieden en kan uw gebruikerservaring beïnvloeden. Het verwijderen van cookies kan leiden tot het handmatig aanpassen van de voorkeuren bij elk bezoek aan onze Website.

Voor meer details over het controleren en/of verwijderen van cookies, bezoek de pagina die overeenkomt met uw browser voor meer informatie:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(b) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari);

(c) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(d) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-Website-preferences (Firefox);

(e) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (rand);

g) of bezoek, http://aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/.

3.              WIJZIGINGEN IN DE COOKIE POLICY

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in onze Cookie Policy. De meest recente versie van deze Cookie Policy kan worden geraadpleegd op onze website.

Met de steun van

Sponsor